Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van gevraagde informatie. Daarnaast kunnen gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Een ieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en ons;
  • om jou te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties;
  • voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van deze website);
  • ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan Secret Talent noch moedermaatschappij Her Balance International met inachtneming van het voorgenoemde geen of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken teneinde jou te interesseren voor onze producten en diensten, kun je hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan direct beëindigen. Verzoeken en verzet dien je te sturen aan: info@secrettalent.net.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.